EN | TH
Loading…
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับโรงแรม
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีใหม่

เป็นที่ทราบกันดีว่าผลกระทบจากวิกฤตภาวะโลกร้อน ได้ยกระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้น และก่อเกิดปัญหาในรูปแบบของภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องมาจากการขาดสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะชั้นบรรยากาศมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป ดังนั้นการส่งเสริมเรื่องของการลดการใช้พลังงานและลดการสร้างภาวะโลกร้อนจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน

บริษัท นีโอนาย ขอมีส่วนร่วมในการนำเสนออุปกรณ์ทางเลือกที่สามารถช่วยลดการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบสิ้นเปลือง ลดค่าใช้จ่ายภายในอาคาร องค์กร  เพื่อสามารถมีพลังงานและทรัพยากรที่ใช้ได้แบบยั่งยืน โดยในส่วนของอุปกรณ์ที่นำเสนอ มีหลากหลายชนิด ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง ช่วยลดการทำงานของหลอดไฟ และ บัลลาสให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม อุปกรณ์ประหยัดแอร์ ช่วยลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ช่วยลดปริมาณน้ำที่สูญเสียโดยไม่จำเป็น สำหรับก๊อกน้ำ และ ฝักบัวอาบน้ำ

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมากมาย ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับภาคธุรกิจ และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก อ่านต่อ...
 
น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และควรต้องมีการดูแลรักษา ในบางพื้นที่มีน้ำใช้อย่างไม่เพียงพอ มีสภาพภูมิประเทศ อ่านต่อ...
 
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการป้องกัน โอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ อ่านต่อ...