EN | TH
Loading…
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
อุปกรณ์ประหยัดน้ำสำหรับโรงแรม
อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีใหม่เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมากมาย ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับภาคธุรกิจ และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก เกิดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดภาวะโลกที่ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดสภาวะอากาศที่แปรปรวน ซึ่งเป็นสาเหตุของภัยธรรมชาติที่กลับมาทำลายตัวเราเอง ดังนั้นการให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆคน

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมากมาย ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับภาคธุรกิจ และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก อ่านต่อ...
 
น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และควรต้องมีการดูแลรักษา ในบางพื้นที่มีน้ำใช้อย่างไม่เพียงพอ มีสภาพภูมิประเทศ อ่านต่อ...
 
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการป้องกัน โอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ อ่านต่อ...